Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Tűzgyújtási tilalom 2017. június 20-tól

2017. június 20-tól átmeneti időszakra vonatkozó általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter az erdőkben és fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon.

 

A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos a tűzgyújtás a területeke található kijelölt tűzrakó helyeken is.

 

A tilalom elrendelését az tette szükségessé, hogy Magyarország erdeiben számos helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő felmelegedés, valamint a szeles és csapadékmentes napok számának növekedése miatt.

 

A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében legyenek körültekintőek, égő cigarettát ne dobjanak el. A tűzvédelmi rendelkezés megszegése pénzbírságot von maga után.

 

A tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Az aktuális tűzgyújtási tilalmakról, valamint az erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos hasznos tudnivalókról az erdotuz.hu oldal adhat tájékoztatást, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról is tájékozódhat.

Részletek a hirdetményben!

 

http://tardona.hu/uploads/hirdetmenyek/2017/tuzgyujtasitilalom2017.pdf

Képviselő-testületi ülés 2017. június 28.

Richter nap Kazincbarcikán

Pályázat Óvodavezetői állásra

Községi Önkormányzat - Tardona

                                       a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tardonai Méhecske Óvoda 

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:     határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:     Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:   A vezetői megbízás határozott időre, 5év-ig szól.

A munkavégzés helye:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3644 Tardona, Dózsa György utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az óvodavezető megbízás magába foglalja az óvodavezetői és bölcsődevezetői intézményirányítási feladatok teljes körű ellátását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, Óvodapedagus felsőfokú végzettség,intézményvezetői szakképzettség,közoktatás vezetői szakvizsga,

•         Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Magyar állampolgárság

•         Cslekvőképesség

•         Büntetlen előélet, illetve annak ténye, hogy a pályázó nem áll köznevelési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

•         Felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

•         szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

•         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához

•         pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyaljaA pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem kell összefűzni) kell benyújtani.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:     A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balla György polgármester nyújt, a 48/507-221 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Tardona címére történő megküldésével (3644 Tardona, Aradi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 548/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

•         Személyesen: Balla György, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3644 Tardona, Aradi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189. §-191.§-ában és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik.A véleményezéseket követően a Tardona Község Önkormányzat képviselő-t

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

                •         Tardona Község Önkormányzat honlapja és hirdetőtáblája - 2017. május 22.

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadók.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tardona.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Képviselő-testületi ülés 2017. május 29.