Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Befektetés a jövőbe - EFOP-1.5.3-16-2017-00030

  • a kedvezményezett neve: Tardona Község Önkormányzata
  • a projekt címe: Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében
  • Mucsony Nagyközség Önkormányzata Humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében,                                                                  a projekt teljes megítélt támogatása: 204 146 455 Ft
  • a szerződött támogatás összege: 24 259 115 Ft
  • a támogatás mértéke: 100%,
  • a projekt tartalmának bemutatása:
A pályázat legfőbb célja a térségben fennálló társadalmi különbségek komplex megközelítéssel történő javítása. A tanulmányban bemutatásra kerültek a térségben jelentkező társadalmi, gazdasági hátrányok, valamint az ezekből fakadó kezelendő problémák. A projekt célja, hogy a térségben élők közszolgáltatásokhoz való hozzáférését minőségileg javítsák. Kiemelt szempontként kezeltük a köznevelésben dolgozók képzését, továbbképzését és átképzését annak érdekében, hogy a szakemberek tudástőkéjét tovább gyarapítsuk. A pályázat ezért hozzá kíván járulni a humán szolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát.
A pályázat egyik legfőbb célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása.
A konstrukció másik fő célja a helyi problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.
A pályázat tervezése során elsődleges szempont a helyi igényekre, szükségletekre való reflektálás. A projektelemek kidolgozása során ezért egyedi megoldásokkal igyekeztünk a kisközösségekre szabni a programokat. Célunk, hogy a térség lakossága a saját helyi közösségének megfelelő szolgáltatást kapjon.
A pályázat célja, hogy támogassa a gyermekek és tanulók, köztük kiemelten a hátrányos helyzetűek közneveléshez való hozzáférését. Ennek érdekében főleg nyelvi készségfejlesztő iskolán kívüli programokat valósítunk meg. A tervezett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek célja az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítása.
Az életen át tartó tanulás jegyében célkitűzés a kisgyerekkori neveléshez való hozzáférés javítása is. A személyi feltételek javítása érdekében továbbképzéseket valósítunk meg. A szülőkkel való együttműködés, a nevelésben betöltött szerepek fejlesztése érdekében cél a család központi szerepének hangsúlyozása. Az egész életen át tartó tanulás jegyében családi programokon keresztül célunk a család minden tagjának megszólítása és bevonása, javítva ezzel a gyermekek társadalmi beilleszkedésének esélyét is.
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést elsősorban a szolgáltatási helyek száma, mennyiségi kapacitása, a nyújtott szolgáltatások köre, integráltsága, minőségi jellemzői (pl. szakemberek felkészültsége, rendelkezésre állása stb.) határozzák meg, ezen kívül természetesen egyéb feltételek (pl. közlekedési lehetőségek, motorizáció szintje) is befolyásolják. A releváns célcsoport létszámát, jellemzőit figyelembe véve az alapszolgáltatásokra ráépülve, a helyi egyedi igények kielégítéséhez szükséges komplex kiegészítő szolgáltatások és kapacitások elengedhetetlenek a társadalmi-területi hátrányok enyhítése érdekében.
Jelen projekt általános célja a települési helyi esélyegyenlőségi programokban, az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Jelen pályázat lehetőséget biztosít a fellelhető eszközök komplex módon történő alkalmazására. A komplex megközelítés hatékony, a társadalmi felzárkózást erősítő beavatkozásokat tesz lehetővé. A pályázat keretében lehetőség nyílik a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.
Kiemelt cél a kulturális- és társadalmi tőke, továbbá az egyéni és közösségi cselekvőképesség fejlesztése, amelynek eredményeként az egyes térségekben, településeken, településrészeken élők fel-és megismerik településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosulnak bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá válnak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos térségek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A területi egyenlőtlenségek csökkentésére, ily módon a társadalmi felzárkózás feltételeinek javítására irányuló eszközök, ezen eszközök adott területi problémákhoz igazodó, megfelelő kombinációja, a különböző területi kiegyenlítést szolgáló intézkedések összehangolása segítségével járul hozzá az adott területeken az elmaradott és szolgáltatáshiányos területek felzárkóztatásához.

Átfogó célok:

Humán szolgáltatásokban dolgozók tudástőkéjének gyarapítása a minőségi szolgáltatás érdekében
A humán közszolgáltatások a helyi közösségi igények szerinti fejlesztése
Közneveléshez való hozzáférés javítása (különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre)
Kisgyermekkori nevelés komplex fejlesztése
Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági integrációja
A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása
Hozzájárul a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához
 
Részcélok:

A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Rövid távú célok:

Humán közszolgáltatásokban dolgozók képzése, szakemberhiány enyhítése
Tapasztalatcsere workshopok és fórumok lebonyolításán keresztül
Személyiség és kompetenciafejlesztés az iskolai érvényesülés elősegítése érdekében
Személyiség és kompetenciafejlesztés a munkaerő-piaci érvényesülés elősegítése érdekében
Helyi kezdeményezések támogatása
Egészségjavító programok lebonyolítása
Kulturális és közösségi programok a társadalmi együttélés javítása érdekében
Infrastrukturális fejlesztés 
  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31.
  • projekt azonosító száma:  EFOP-1.5.3-16-2017-00030 

Galéria