Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Köszöntjük Tardona község weboldalán!

Helyi Választási Iroda vezetőjétől

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

3645 Mályinka, Rákóczi út 5.

48/501-206;

e-mail: banhorvatiph@gmail.com

 

Tájékoztató

a 2024. évi Önkormányzati Választáson a jelöltek állításához szükséges ajánlásokkal kapcsolatosan

 

Az ajánlóívek igénylése

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a 2024. évi Önkormányzati Választáson a jelöltek állításához szükséges az ajánlóíveket a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletre jogosult személy útján – igényelhet az indulás helye szerinti HVI-től. Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál.

A szükséges ajánlások számát településenként külön közlemények tartalmazzák.

Az ajánlóívekkel kapcsolatos ügyintézés helye:

Felhívom a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy az ajánlóívek igénylésével kapcsolatos ügyintézés helye a Mályinkai Közös Önkormányzati Hivatal Bánhorváti Kirendeltsége (3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.) a Közös Hivatalhoz tartozó települések (Mályinka, Nagybarca, Tardona) esetén is.

Egy ajánlóíven 8 ajánlásra van lehetőség.

Fontos, hogy ajánlóívet csak olyan választópolgár számára lehet igényelni, aki az igény benyújtásakor választójoggal rendelkezik.

Névviselés

Ha a jelölt több utónévvel rendelkezik, az ajánlóívek igénylésekor kérheti, hogy az ajánlóívek, a szavazólap, valamint a választások hivatalos honlapja csak az egyik utónevét tartalmazza, valamint ekkor kérheti a nevének részét képező „dr.” megjelölés elhagyását is. Az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően a névviselésre vonatkozó jognyilatkozat már nem módosítható.

Az ajánlóívek átvétele

Az indulás helye szerinti választási iroda (HVI) legkorábban a szavazást megelőző 50. napon, azaz 2024. április 20-án (szombat) 8:00 órától adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az ajánlóív átvételére jogosult személynek. Az ajánlóíven szerepel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár neve, a jelölő szervezet neve vagy a független jelölés ténye és a választókerület megjelölése. Közös jelölt esetén a választási iroda a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét az A4 jelű formanyomtatvány szerinti sorrendben tünteti fel. A választási iroda sorszámmal látja el az ajánlóíveket.

Az ajánlóívek átvételére jogosult - a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, - a jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet alábbi képviselője: a) a törvényes képviselő(k), vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet képviselője; b) a jelölő szervezet bejelentésére szolgáló formanyomtatványon a szervezet nevében eljárni jogosultként feltüntetett személy, c) az a) és b) pont szerinti személyek által meghatalmazott személy, d) az a)-c) pont szerinti személy által meghatalmazott, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező személy; - az A1 jelű formanyomtatványon az ívek átvételére megjelölt személy.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni – még kitöltetlen állapotban is – szigorúan tilos!

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig, a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, azaz 2024. május 6-án 16.00 óráig pótlólag újabbak igényelhetők újabb A4 jelű formanyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben az ajánlóívek első alkalommal való kiadását követően megváltozik a jelöltként indulni szándékozó választópolgár vagy a jelölő szervezet neve, az a pótlólag igényelt ajánlóíveken már nem kerül átvezetésre.

Az ajánlások gyűjtése

A választópolgár az ajánlását az ajánlóíven adja le, amelyet nevének, személyi azonosítójának és magyarországi lakcímének feltüntetése mellett saját kezű aláírásával kell ellátnia. A választópolgár jelenlétében az adatait más is ráírhatja az ajánlóívre, azonban saját kezű aláírása ebben az esetben is elengedhetetlen feltétel. Az ajánlóíven fel kell tüntetni az ajánlást gyűjtő személy nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány/útlevél/vezetői engedély) számát – és aláírását is. Fontos, hogy a független jelöltként indulni szándékozó választópolgárok és a jelölő szervezetek kiemelt figyelmet fordítsanak arra, hogy az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő pontosan adja meg az adatait. Abban az esetben ugyanis, ha a gyűjtő az adatait hiányosan vagy hibásan rögzíti (pl. elírja a személyi azonosítóját, a viselt neve és a születési neve eltér, és ez utóbbit adja meg), az az ajánlóíven szereplő összes ajánlás érvénytelenségét okozza. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, azonban egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat.

Ajánlást az állampolgárok zaklatása nélkül bárhol lehet gyűjteni, az alábbi kivételekkel:

- az ajánlást gyűjtő munkahelyén munkaidejében,

- az ajánló munkahelyén munkaidejében,

- az ajánlást gyűjtő munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

- az ajánló munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

- tömegközlekedési eszközön,

- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

- felsőoktatási és köznevelési intézményben,

- egészségügyi szolgáltató helyiségében,

- a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen. 

Felhívjom továbbá valamennyi jelölt és jelölő szervezet figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) honlapján (www.naih.hu) ajánlást tesz közzé a választásokkal kapcsolatos adatkezelésről, amelynek figyelembevétele minden érintett számára indokolt.

Az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen! Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgárnak előnyt adni vagy ígérni tilos!

Az egyéni jelölt bejelentése

Polgármester-jelöltet és képviselő-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon 16.00 óráig, azaz 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a Helyi Választási Irodánál.

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2024. május 6-án 16.00 óráig az íveket kiadó HVI-nek. Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2024. május 7-én 16,00 óráig kell visszaszolgáltatni. Az ajánlóíveket bárki, meghatalmazás nélkül átadhatja a választási irodának. E kötelezettség elmulasztása esetén a HVB hivatalból eljárva bírságot köteles kiszabni. A bírság mértéke minden be nem nyújtott ajánlóív után 1 000 Ft. A kötelezettség elmulasztására vonatkozóan kimentésre nincs lehetőség, a bírságot akkor is meg kell fizetni, ha az ajánlóívek a megbírságolt jelöltön vagy párton kívül álló oknál fogva elvesztek vagy megsemmisültek.

Az ajánlások ellenőrzése. A leadott ajánlásokat a Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Bánhorváti, 2024. április 16.

dr. Szécsi Ottó sk.

HVI vezető